Bedrijf = Computer

Dit is een samenvatting van mijn state-of-the-art voor een theorie van bedrijven als complexe adaptieve systemen. Op mijn onderzoeksblog A-Enterprise vind je de onderbouwing in de conversatie Turing Machines.

Turing machines zijn universele computers: ze kunnen alle goedbeschreven algoritmes in een gekozen domein uitrekenen.

Van systemen van elementaire (1-dimensionele) cellulaire automaten van (gedrags-) klasse IV (dit zijn de bovenbedoelde elementen met complex gedrag) is bewezen dat ze turing machines zijn. Het is aannemelijk dat dit voor alle compexe adaptieve systemen geldt.

Het is aannemelijk dat ook andere systemen die bestaan uit deelsystemen die onderling en met andere systemen in hun omgeving interacteren, turing machines kunnen zijn.

Het gedrag van systemen die turing machines zijn bevindt zich in een fase-overgang tussen ordelijk en chaotisch gedrag, genaamd complex gedrag.

Voor agent-based netwerksystemen is aannemelijk (en voor NK Boolean systemen bewezen) dat een selectieproces het gedrag van die systemen in het complexe gebied brengt en het daar houdt. Daar is de totale fitness van het systeem het hoogst.

Turing machines kunnen iedere fysieke vorm aannemen, zolang het fysieke voorkomen ervan open is voor uitwisseling van informatie en materie met de omgeving en ver-uit-evenwicht is. Het gedrag van het systeem kan de kortste beschrijving zijn van het systeem zelf.

Het is aannemelijk dat een bedrijf als entiteit een levend organisme is. De evolutie van ondernemingen is een integraal onderdeel van evolutionaire ontwikkeling. Het is een voortzetting  van biologische evolutie met  andere middelen, die door het bestaan van mensen mogelijk is.

Technologische ontwikkeling is leidend voor de ontwikkeling van het economisch voortbrengingsproces en dus voor de evolutie van bedrijven. De relatieve ‘fitness’ van een bedrijf op de langere termijn wordt bepaald door de mate waarin het in staat is om zich te onderscheiden van andere bedrijven.

Een bedrijf leeft in samenhang met haar omgeving. Die omgeving bestaat uit een netwerk van andere interacterende entiteiten en vaste aanwezige middelen. Voor een bedrijf zijn die entiteiten onder meer bedrijven, de middelen zijn bijvoorbeeld grondstoffen en informatie. Interactie is de transmissie van informatie en materie. De eenheid van culturele transmissie, uitwisseling van concepten, zijn memes.

Een bedrijf co-evolueert als gevolg van die interacties met de andere entiteiten in dat netwerk in een proces van mutatie en selectie op grond van haar fitness. Evolutie van bedrijven is cultureel en niet generatiegebonden, zoals bij biologische evolutie en selectie is niet-natuurlijk.

Het gedrag van een complex systeem zoals een onderneming wordt bepaald door de parameters van het systeem. Het kan worden gestuurd door aanpassingen aan die parameters.